The smart Trick of תביעה תאונת רכב That Nobody is Discussing

תולועה תולאשהןיינקה יניד תרדגהמ

נזיקין וביטוח • תאונות דרכים • תאונת אופנוע • פיצויים בתאונת דרכים • תאונת דריסה הולך רגל • מוות בתאונת דרכים • דיני תעבורה • רשלנות רפואית • תאונות עבודה • דיני ביטוח • ביטוח לאומי • תאונות ילדים • תאונות בשטח ציבורי • תאונות שונות • מוצרים פגומים • קרינה וחומרים מסוכנים • תקיפה • תקיפת כלב • לשון הרע • נזקי רכוש

בנסיבות אלה הטענה כי משנמכר הרכב כפי שהוא, רכישתו הינה טעות בכדאיות העסקה ולא מעבר לכך – נדחית. מסקנת בית משפט קמא כי המערער הטעה המשיב והפר את חובת הגילוי כלפיו במכירת הרכב, מבוססת כדבעי וכל שנותר לדון הוא בשאלת הסעד.

עם זאת, סבר בית המשפט כי התנהלותו של המשיב, אשר התעלם מהפגמים ברכב ולא לקח את הרכב למכון בדיקה באופן מסודר, עולה כדי עצימת עיניים, ויש ליחס לו אשם תורם, אך אין ליחס משמעות מכריעה לאשם זה לאור התנהלות המערער.

ןבואר,בכר לש םילעבה,ותולעבבש בכרה תריכמל הקסעב ןועמש םע רשקתמ.

אדון בטענות אלה כסדרן. הטענות ידונו ביחס למערער, אף שלערעור צורפה גם החברה, ולא ברור מדוע - משהתביעה נגדה נדחתה.

המערער נמנע מהגשת תגובה כלשהי להודעה זו, והסתפק בהבעת ספק בנכונות הודעה זו באמרת אגב בסיכומים שהגיש. כעת, בערעור, טוען המערער כי בית המשפט קמא שגה כאשר הסתמך על טענת הגניבה על more info אף שלא הוגשה כל אסמכתא ולא התנהלו דיוני הוכחות באשר לטענה זו. סבורני כי אמנם, יתכן שהיה מקום לדרישה כי עובדת גניבת תיבחן בבית משפט קמא, שכן לא צורפה לה למעשה כל ראיה של ממש מלבד העובדה שהוגשה תלונה על הגניבה; אולם המקום להעלאת דרישה זו היה בבית המשפט קמא, ולא כעת.

Nickolay Mladenov, the UN Distinctive coordinator for the Middle East peace approach, suggests he is “worried by The dearth of progress in figuring out and prosecuting the perpetrators of this outrage.”

וכזל עגונש המ לכב םדאהםיסכנב תוי. 

אנא אשר שאינך רובוט אחד מהשדות שהזנת לא חוקי, אנא תקן אותם ושלח שוב.  

יינק יניד-ד"ג ר'למא יראב-תואצרה וכיס

הצדדים הופנו בסוגית אופן קרות התאונה ע"י ביהמ"ש, על בסיס הסכמתם, לבדיקת פוליגרף. הצדדים הסכימו כי ביהמ"ש יפסוק במחלוקת ע"פ תוצאות הבדיקה. עוד נקבע בהחלטה כי הוצאות בדיקת הפוליגרף תשולמנה בשלב הראשון ע"י שני הצדדים, כל אחד עבור בדיקתו.

מכאן טוען התובע שנכותו היא תפקודית אמיתית ולא רפואית גרידא. על יסוד האמור מבקש התובע לפסוק לו פיצוי על פי ראשי הנזק הכוללים נזק בלתי ממוני (כאב וסבל), הפסד כושר השתכרות בגין העבר ולעתיד לפי שכר ממוצע במשק, הפסד פנסיה לעתיד וכן הוצ' רפואה והוצ' נסיעות.ב

ואולם, עיון בתמונות הנזק לרכב התובעים, כמו גם בדו"ח השמאי מטעמם, מעלה כי הרכב לא ניזוק בחלקו האחורי.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The smart Trick of תביעה תאונת רכב That Nobody is Discussing”

Leave a Reply

Gravatar